This is a scrolling ticker line using pure CSS and HTML! This ticker system comes included as part of all Nulumia themes.
You can customize these lines in your admin panel, works purely off Style Properties!
You can even add links, and other HTML markup! Responsive and customizable.

Vuurwerk in de Tweede kamer

Puur

Registered User
Laatste stand van zaken die ik heb qua informatie over het verbod op de Babypijlen en Romeinse Kaarsen:

- Per direct een verbod op alle "mini vuurpijltjes" zoals ze nu worden genoemd, wij kennen ze als Babypijlen
- Per direct een verbod op alle Romeinse kaarsen met een binnendiameter van maximaal 8 mm. Uitzondering: Romeinse kaarsen die in een vooraf samengesteld pakket verwerkt zitten mogen wel verkocht (en afgestoken) worden.
- Vanaf 2 januari 2016 geldt een algeheel verbod op Romeinse kaarsen, ongeacht de afmetingen.
- De voorbereidingen voor aanpassing van het RACT (wettelijke regels voor samenstelling van de vuurwerkproducten) zijn in volle gang; begin december 2015 zullen deze officieel van kracht gaan worden.
misschien een domme vraag maar hoe kunnen ze het verschil zien tussen kaarsen die zo verkocht zijn of die in een pakket zitten?
 

Z@P

Registered User
Romeinse kaarsen verbod vind ik echt belachelijk, dan kun je je net zo goed alles verbieden. De babypijltjes snap ik dan weer wel.

Hopelijk kan ik ergens nog een partijtje op de kop tikken.


Sent from my iPad using Tapatalk HD
 

GMP82

Bronzen Member
Mja ik voel meer voor een aso-verbod, dombo-verbod, hufter-verbod, etc.

Maar goed, als dit is wat nodig is om weer een goed aantal jaar te stoken, so be it...
 

gizmo75

Registered User
misschien een domme vraag maar hoe kunnen ze het verschil zien tussen kaarsen die zo verkocht zijn of die in een pakket zitten?
Dat kunnen ze niet. Maar het gaat erom dat de winkeliers ze dus al niet meer mogen verkopen behalve als ze in een van tevoren samengesteld pakket zitten. Dus helaas ook niet als winkelier zelf een Romeinse Kaarsen-pakket verzinnen ofzo, dat mag niet. Mocht je nog Rom. kaarsen hebben liggen en bij het afsteken op Oudejaarsavond krijg je van meneer agent de vraag, dan weet je nu wat je moet antwoorden... ;-)
 

Moontan

Moderator
Medewerker
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Datum: 24 september 2015
Onderwerp: Toezeggingen Algemeen Overleg Jaarwisseling 2014-2015 en Vuurwerk d.d. 4 juni 2015

Bij deze informeer ik u, mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, over toezeggingen die zijn gedaan tijdens het Algemeen Overleg over de jaarwisseling 2014-2015 en vuurwerk. In de eerste plaats ga ik in op de mogelijkheid van een eenmalige inleveractie van illegaal vuurwerk. Vervolgens komen aan de orde de situatie in België met betrekking tot vuurwerk, de relatie tussen de daling van het aantal incidenten met 2% en de daling van het aantal aanhoudingen met 28% tijdens de afgelopen jaarwisseling, vuurwerkvrije zones en vuurwerk in stadions.
Tevens ga ik in op de omvang van de evaluatie van supersnelrecht, zoals besproken tijdens het Voortgezet Algemeen Overleg van 1 september 2015.

Mogelijkheden inleveractie
Naar aanleiding van vragen van de leden Oskam (CDA) en Berndsen-Jansen (D66) naar de mogelijkheden van een inleveractie voor illegaal vuurwerk heb ik onderzocht of er behoefte bestaat aan een inleveractie. Zoals ik 4 juni jl. opmerkte is eerder naar deze mogelijkheid gekeken en werd hiervan toen afgezien. Om de situatie opnieuw te bezien heb ik wederom met alle betrokken partijen (Openbaar Ministerie, politie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu) overlegd over de mogelijkheden en consequenties van het inleveren van illegaal vuurwerk. Dit overleg heeft mij geen reden gegeven het beleid aan te passen.

Aan een inleveractie zijn, zo werd mij medegedeeld, consequenties verbonden op het gebied van vervoer, opslag, politiecapaciteit en administratieve lasten voor de politie. Voor vervoer en opslag van vuurwerk gelden strenge veiligheidsvoor-schriften, waaraan niet gemakkelijk kan worden voldaan bij een grootschalige inleveractie. Voor opslag geldt onder andere de voorwaarde dat de afstand van de opslag tot woningen minimaal 400 meter voor maximaal 750 kg vuurwerk en minimaal 800 meter voor opslag van maximaal 6000 kg vuurwerk dient te zijn. Daarnaast is het praktisch gezien geen optie om illegaal vuurwerk te laten inleveren op het politiebureau. Dit levert te veel bezwaren voor de veiligheid van personeel en omwonenden op. Een andere mogelijkheid is het melden bij de politie van het bezit van illegaal vuurwerk en het laten ophalen daarvan. Dit betekent onder andere dat er voldoende teamleiders explosievenverkenning moeten zijn om te bepalen wat er verder dient te gebeuren, zoals inschakeling van de Explosieven Opruimingsdienst en ontruiming van de buurt waar vuurwerk zich bevindt. Een inleveractie zal daardoor hoge kosten en extra lasten voor de politie met zich meebrengen in een periode dat deze toch al zwaar belast is. Voorts merk ik op dat de insteek van het kabinet is om illegaal vuurwerk strenger aan te pakken. Bij brief van 26 mei 2014 bent u hierover geïnformeerd. Bij deze strengere aanpak acht ik vrijwillig inleveren zonder sanctie niet passend. Ik zie dan ook geen reden om een inleveractie te houden en een generaal pardon te verlenen.

Situatie in België
Het lid Recourt (PvdA) heeft gevraagd hoe het komt dat zich in België minder incidenten voordoen, terwijl daar het hele jaar door zwaarder vuurwerk dan in Nederland mag worden verkocht. In België is de verkoop van vuurwerk geregeld in de landelijk geldende, federale wetgeving en is de verkoop inderdaad het hele jaar toegestaan.

Er bestaat in België echter geen federale regelgeving als het gaat om het afsteken van vuurwerk. De gemeenten zijn vrij om het afsteken van vuurwerk te regelen in het gemeentelijk politiereglement, op basis van art. 135 van de Nieuwe Gemeentewet. Belgische gemeenten gaan hiermee op verschillende manieren om. In veel gemeenten is geregeld dat een vergunning moet worden aangevraagd of dat toestemming moet worden verkregen voor het afsteken van vuurwerk. In het geval van knalvuurwerk is altijd de toestemming van de burgemeester vereist. Sommige gemeentebesturen voorzien voor een bepaalde tijdsduur van de jaarwisseling (bijvoorbeeld tussen 20.00 en 01.00 uur) in een uitzondering. In dat geval wordt het aanvragen van de vergunning of toestemming soms vervangen door een meldingsplicht. Andere gemeentebesturen verbieden te allen tijde het gebruik van vuurwerk (ook tijdens de jaarwisseling). Vaak bieden ze dan alternatieven aan, zoals de organisatie van een groot vuurwerkspektakel door de gemeente.

Nederland kent een andere systematiek van regelgeving inzake vuurwerk (dit onderwerp is nationaal geregeld in het Vuurwerkbesluit), andere afsteektijden en andere verkooptijden. De bepalingen met betrekking tot lading en type vuurwerk kennen voorts meer beperkingen dan in België. Ik merk overigens op dat er in België geen landelijke cijfers zijn, zoals die in Nederland worden bijgehouden. Het is daarom niet mogelijk een vergelijking te maken of er in België minder incidenten plaatsvinden dan in Nederland. In Nederland worden op landelijk en lokaal niveau tal van maatregelen genomen om het aantal ongelukken en de overlast zo veel mogelijk te beperken. Ik verwijs u naar de brief van 13 maart 2015 en geef er de voorkeur aan om door te gaan met de in die brief genoemde aanpak.

Relatie daling aantal incidenten en aanhoudingen
Het lid Berndsen-Jansen (D66) heeft gevraagd wat de oorzaak is van de daling van het totaal aantal incidenten met 2%, terwijl tegelijkertijd sprake is van een daling van 28% bij het totaal aantal aanhoudingen. Binnen het totale aantal incidenten is een grote daling te zien bij het aantal zware mishandelingen, brand/ontploffingen en vernielingen. In het algemeen wordt het opsporingsonderzoek van dit soort incidenten gevolgd door een aanhouding. Daarnaast was sprake van een stijging van incidenten met vuurwerk. Ook is het aantal overige incidenten gestegen. Het gaat dan vooral om overlast door jongeren. Voor dit soort incidenten vindt in het algemeen geen aanhouding plaats. Dit verklaart een grotere procentuele daling van het aantal aanhoudingen.

Vuurwerkvrije zones en vuurwerk in stadions
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft op mijn verzoek op zijn website informatie over mogelijkheden voor het aanwijzen van vuurwerkvrije zones toegevoegd. Daarnaast heb ik u in mijn brief van 27 augustus 2015 geïnformeerd over de aanpak van vuurwerk in stadions.

Evaluatie supersnelrecht
De toegezegde evaluatie van het supersnelrecht zal begin 2016 aan u worden aangeboden. Naar aanleiding van de vraag die het lid Oskam (CDA) tijdens het Voortgezet Algemeen Overleg op 1 september 2015 stelde, merk ik op dat alle betrokken partijen bij de evaluatie zullen worden betrokken. Het gaat dan om de politie, het Openbaar Ministerie, de zittende magistratuur, advocatuur, justitiabelen en slachtoffers.

De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur
 

Moontan

Moderator
Medewerker
19 december a.s. een vergadering in de Tweede kamer met o.a. als onderwerpen de vuurpijlenstandaard en het gemeentelijk vuurwerkverbod


file:///C:/Documents%20and%20Settings/Fred/Mijn%20documenten/Downloads/herziene_convocatie_algemeen_overlegnationale_veiligheid_en_crisisbeheersing_op_19_december_2018.pdf
 

Tony

Administrator
Medewerker
Een stukje uit de brief.

Tegelijkertijd wil het kabinet de traditie van de jaarwisseling zoveel mogelijk behouden. Een totaalverbod op consumentenvuurwerk is daarom niet aan de orde. Dat betekent niet dat het kabinet geen nadere maatregelen treft. In de ons omringende landen wordt het zwaarste (F3) vuurwerk niet verkocht aan particulieren. Omwille van de veiligheid van afstekers, omstanders en hulpverleners in het bijzonder zal de staatssecretaris van IenW in het najaar een voorstel voorbereiden om de categorie F3-vuurwerk in Nederland te verbieden voor consumenten.

Deze aanpassing zal dan voor de jaarwisseling 2020-2021 kunnen ingaan. Deze aanpassing levert een harmonisatie op met België en Duitsland waar categorie F3 ook niet beschikbaar is voor consumenten. Deze aanpassing zal de maximale knalkracht van single shots verminderen en daarmee de risico’s op letsel en overlast beperken en misbruik tegengaan.
Hier hebben ze gelijk en begrijp ik de maatregel ook beter. F3 was in Nederland beperkt maar dat doet even niet ter zake.

Uit de cijfers van VeiligheidNL blijkt dat voor letsel veroorzaakt door vuurpijlen een lichte daling is waar te nemen ten opzichte van vorig jaar: op de SEH van 16 naar 13%, op de HAP van 23 naar 16%. Deze daling beschouwen we als een indicatie dat de lanceerstandaard zijn nut bewijst, ondanks dat nog niet iedereen een lanceerstandaard gebruikt. Het gebruik van de lanceerstandaard zal verder worden gestimuleerd met publiekscommunicatie.
Goed nieuws dus.

Ik vind het persoonlijk geen negatieve brief. Bij een aantal dingetjes kan je je vraagtekens hebben maar hier word veelal gezegd hoe het daadwerkelijk is.
 

Baron van lunt zu sas

Registered User
Zoals in zoveel van deze berichten valt het me op dat er telkens gesproken wordt over vuurwerk en vandalisme, in die volgorde, het eerste kan gebruikt worden bij het tweede maar het zijn geen twee problemen.

Ze willen dus de regelgeving, F2/F3, gelijktrekken met de buurlanden. Begrijpelijk, rollen en grote singleshots lijken mij ook buitenbeentjes in de F3 categorie, veroorzaakt door keuzes in definities van artikelen.

Nog steeds heeft niemand relschoppers met bosjes pijlen rond zien lopen om deze op de hulpdiensten af te schieten, wanneer komt het besef dat goedkope bulkproducten het probleem zijn?

Helaas ervaar ik geen wetenschappelijk/ deskundig niveau.
Wangedrag tijden O&N wordt veroorzaakt (op het enige feest wat ‘snachts wordt gevierd) door mensen met gebrek aan zelfcontrole en dan blijkt het ook hoofdzakelijk een probleem te zijn in de grotere steden en in slechts een bepaald deel van het land.
Mijn conclusie blijft dat de politie bewust jarenlang niks effectiefs heeft gedaan om hun gebrek aan personeel en budget te laten zien. Bij elke vlooienmarkt staan agenten op straat maar met oud en nieuw lukt het niet.

....het laatste schrijf ik door Mn boosheid, ze hebben het vooral in het preventieve traject totaal nagelaten om de problemen aan te pakken.
 
Laatst bewerkt:

The Cigarman

Moderator
Medewerker
Even een aanvulling op het Cat 3 verhaal.
De Fuego (Mine single shot van Wolff) was in het eerste jaar van de Cat 1, 2, enz. Cat 3.
Het jaar erna is deze aangepast naar Cat 2.
Er is mij toendertijd uitgelegd, vanwege de wetgeving.

Of is dit gedaan ivm de Duitse wetgeving en omdat Wolff vuurwerk ook een opslag heeft in Duitsland?
De Junk ( single shots), dat is van een andere importeur is er ook uit gegaan omdat deze Cat 3 was en dat mocht niet in Duitsland opgeslagen worden. (Want Cat 3 is immers verboden voor consumenten in Duitsland.)
Dit jaar komt een nieuwe versie, een Cat 2 versie van de Junk op de markt.

En hoe zit het met de Aba single shots, zijn deze Cat 2 of Cat 3?
 

Onze Partners

Bovenaan